اطلسی شامل تصاویر نمادین و گاهی واقعی از بدن انسان :
اطلسی شامل نقاشی های بسیار دقیق از بدن انسان همراه با توضیخات زیاد :
اطلسی شامل نقاشی های بسیار زیبا و دقیق  از بدن انسان با توضیحات راهگشا:
اطلسی شامل تصاویر نمادین از بدن انسان و توضیحاتی در زمینه بالینی و بیماری ها:
اطلسی شامل تصاویری با مقطع عرضی و نمادین + رادیوگرافی های واقعی از بدن انسان:
              
اطلسی شامل تصاویرتصاویر شماتیک بی رنگ از بدن انسان با توضیحات کارآمد و مناسب رنگ‌آمیزی:
اطلسی شامل نقاشی هایی از بدن انسان و توضیحاتی بسیار ریز درباره آن ها:
 
                


اطلسی شامل تصاویر از جسد انسان ( مناسب برای آزمون های عملی):

اطلسی شامل تصاویر از جسد انسان ( مناسب برای آزمون های عملی):

اطلسی شامل تصاویر شماتیک از بدن و مناسب برای رنگ آمیزی دانشجویان (این روش به ظاهر ساده جزء بهترین روش های به خاطر سپردن تصاویر آناتومی است.)

اطلسی شامل تصاویر نمادین از اندام های داخلی  بدن انسان :

اطلسی شامل تصاویر نمادین از بخش های عصبی بدن انسان :
اطلسی شامل متون و تصاویر  از بخش های عصبی بدن انسان :
اطلسی شامل متون و تصاویر  از بخش های عصبی بدن انسان :
اطلسی شامل تصاویر رنگی زیبا برای درس نوروآناتومی