استخوان شناسی سر و گردن :

استخوان اسفنوئید :

حرکت سر :

 

عضلات سر و گردن :

عروق سر و گردن :

 

 

 

آناتومی دستگاه عصبی مرکزی:

 

 

 

نوروآناتومی مغز:

بطن های مغزی: