در درس آناتومی عملی مهمترین ابزار آموزش، جسد انسان است. از نگاه دین مبین اسالم انسان صاحب کرامت اسیت )و لقد کرمنا بنی آدم...(، که این کرامت روح و جسم هر دو را شامل می شود. لذا ضیروری اسیت بیا رعاییت میوازین شرعی، اخالقی، عرفی و حرفه ای از هر گونه بی احترامی و هتک حرمت پیکر انسان متوفی جلوگیری شود. به منظیور رعایت موارد فوق و جلوگیری از هر گونه صدمه و آسیب احتمالی به جسد و تجهیزات موجود در سالن تشریح، و نییز برای حفظ سالمتی کارکنان و دانشجویان، رعایت کلیه نکات زیر در زمان حضور در سالن تشریح الزامی است و با هر گونه سهل انگاری به شدت برخورد خواهد شد.

نکات اخلاقی و شرعی:

1- توصیه می شود اساتید و دانشجویان در ابتدای هر جلسه آموزشی، به منظور احترام و تکریم فرد متوفی با قرائت فاتحه برای وی طلب غفران الهی نمایند.

2- بقایای جسد پس از اتمام روند تشریح شرعاً و اخالقاً باید دفن شود. لذا ضروری است اساتید، دانشجویان و دیگر کارکنان سالن تشریح نهایت تالش را به عمل آورند تا از دور ریخته شدن بقایا و بافت های جسد و ییا تیداخل بقایای اجساد متعدد جلوگیری شود، به طوری که در پایان کار دفن جداگانه بقایای هر جسد امکان پذیر باشد.

 3- به منظور رعایت احترام و کرامت جسد انسان نهایت تالش به عمل آید تا از تشریح و تخریب جسد، بیش از حد ضرورت خودداری شود.

4- هنگام کار با جسد ضروری است که به جز نواحی مورد نظر برای تشریح، دیگر بخش های جسد کاملا پوشییده باشد.

5- هر گونه شوخی و استهزا در ارتباط با جسد که موجب وهن و هتک حرمت متوفی شود ممنوع است.

 6- همراه داشتن هر گونه دوربین عکسبرداری و فیلمبرداری و گوشی تلفن همراه در سالن تشریح و در حیین درس آناتومی عملی اکیداً ممنوع می باشد، و در صورت مشاهده هر گونه تصویربرداری از جسد، با فرد خاطی به شدت برخورد خواهد شد.

7- در تعیین گروه های کلاس عملی، حتی الامکان تفکیک جنسیتی گروه ها مورد توجه قرار گیرد.

8- هر چند کلیه اجساد مورد استفاده در سالن تشریح، قبل از آماده سازی میورد شستشیو و غسیل شیرعی قیرار می گیرند، ضروری است دانشجویان در خصوص احکام فقهی لمس استخوان، جسد و ...، به فتاوای مرجع تقلیید خود مراجعه نمایند.

نکات عمومی و آموزشی:

1- حضور در جلسات کلاس آناتومی عملی الزامی بوده، غیبت بیش از یک جلسه مجاز نمی باشد.

2- با توجه به شرایط خاص سالن تشریح، رعایت نظم و انضباط هنگام حضور درجلسات آموزشی ضروری است.

 3- با توجه به کمبود جسد قابل اهدا به مراکز دانشگاهی، تشریح جسد به وسیله خود دانشجو مقدور نمی باشد، لیذا در هر جلسه قبل از شروع درس، جسد به وسیله مدرس مربوطه تشریح شده و برای دانشجویان در گیروه هیای متعدد توضیح داده خواهد شد.

4- با توجه به اینکه جایگزین کردن استخوان ها و موالژهای موجود به راحتی مقدور نمی باشد، نهایت دقت جهیت جلوگیری از آسیب آن ها ضروری است، و در صورت هر گونه آسیب ناشی از سهل انگاری جبران خسارت وارده به عهده فرد مسؤول می باشد.

5- دانشجویان موظف هستند در صورت وقوع هر گونه حادثه اعم از ایجاد جراحت در بدن خود و یا وقوع هیر گونیه آسیب در جسد، استخوان ها، مولاژها و دیگر تجهیزات موجود در سالن تشریح بالفاصله مدرس کلاس را در جریان امر قرار دهند.

 6- دانشجویان مجاز نیستند بدون هماهنگی با مسؤول سالن تشریح ، مولاژها، استخوان ها و ... را جابجا کرده و یا از سالن خارج نمایند.

7- با توجه به کمبود استخوان و مولاژ و امکان آسیب دیدن آن ها، گروه علوم تشریح  از امانت دادن آن به دانشجویان برای استفاده در خارج از محیط سالن تشریح معذور می باشد.

8- در صورت تقاضای گروهی از دانشجویان برای استفاده آموزشی از امکانیات موجود در سالن تشریح تشکیل می شود تا با هماهنگی کارشناس گروه امکان حضور دانشجویان در خارج از ساعت کلاس درسی در سالن تشریح مهیا گردد.

9-از همراه آوردن کیف و هر گونه وسایل اضافی دیگر به داخل سالن اکیداً خودداری شود.

10-ورود افراد متفرقه تحت هر عنوان به سالن تشریح ممنوع می باشد، وتنها دانشجویانی که واحد آناتومی عملی را اخذ نموده اند مجاز به حضور در سالن آناتومی می باشند.

11- ورود دانشجویان به محل نگهداری اجساد ممنوع می باشد.

12- حضور دانشجویان در هنگام فیکس و آماده سازی جسد ممنوع می باشد.

13- با توجه به اینکه مطالعه مطالب نظری برای یادگیری مباحث عملی ضروری است، در ابتدای هر جلسه بیه شکل شفاهی سؤالاتی مطرح می شود و حدود 31% نمره درس عملی مربوط به این پرسش و پاسخ ها می باشد.

14-در پایان ترم و قبل از آزمون نهایی حداقل یک جلسه به منظور مرور و یاد آوری مطالب و رفع اشکال برگزار خواهد شد.

15- در آزمون آناتومی عملی که در پایان نیمسال آموزشی انجام خواهد شد، دانشجویان به شکل انفرادی میورد ارزیابی شفاهی و عملی قرار خواهند گرفت.

نکات ایمنی و بهداشتی:

1- اگر هنگام حضور در سالن تشریح و کار با جسد دانشجو دچار هیجاناتی همچون ترس، اضطراب و ... شود، الزامی است مدرس کلاس را مطل نماید تا در مورد حضور دانشجو در سالن تشریح تصمیم مناسب اتخاذ گردد.

2- دانشجویان مبتلا به بیماری های تنفسی و افرادی که به مواد شیمیایی آلرژی دارند، لازم است در صورت بروز علایم مربوطه مدرس کلاس را مطل نمایند. در این گونه موارد با هماهنگی گروه در مورد حضور نامبرده در کلاس تصمیم گیری به عمل خواهد آمد.

3-توصیه می شود دانشجویان در ابتدای نیمسال تحصیلی حتماً تحت واکسیناسیون هپاتیت قرار گیرند. 4- دانشجویان مؤنث در صورت بارداری لازم است در مورد حضور در سالن تشریح با پزشک خود مشورت نمایند.

5- با توجه به آلوده بودن محیط و وجود انواع مواد شیمیایی در فضیای آزمایشگاه آناتومی هر گونه خوردن و آشامیدن، از جمله جویدن آدامس، ممنوع است.

6- ضروری است دانشجویان از وارد کردن انگشت، خودکار و ... در دهان، و یا تماس دست با صورت و نواحی اطیرا دهان و چشم ها خودداری نمایند.

7- هنگام حضور در سالن تشریح پوشیدن روپوش بلند و سفید الزامی است.

8-توصیه می شود از پوشیدن کفش های جلوباز خودداری شود.

9- به منظور رعایت بهداشت و نیز نگرانی های شرعی ناشی از لمس استخوان و یا بخش های مختلف جسد، همیراه داشتن و استفاده از دستکش ضروری است.

10- در صورت تماس و آلودگی چشمان با هر گونه مواد شیمیایی موجود در سالن تشریح، سریعاً آنها را بیا مقیدار زیادی آب شستشو داده در اولین فرصت به چشم پزشک مراجعه شود.

11- هنگام کار با ابزار برنده و نوک تیز تشریح نهایت دقت را به عمل آورده، در صورت وقوع هر گونه زخم، بریدگی و یا خراش به وسیله ابزار تشریح، سریعاً مسؤول سالن را مطل نموده نسبت به ضدعفونی کردن محیل آن اقیدام گردد.

12- به علت وجود گازهای شیمیایی در محیط سالن تشریح، استفاده از لنزهای تماسی (contact lens) ممنوع است.

13- از دور ریختن تیغ ها و دیگر وسایل مستعمل در سطل زباله خودداری نموده، آنها را در ظیر هیای جداگانیه و مشخص جم آوری و امحا نمایید.