برای دانلود هر تصویر کافی است روی آن کلیک نمایید.

انواع انتقالات از ورای غشا:

پتانسیل عمل:

ثبت پتانسیل عمل:

هدایت و انتقال جریان عصبی:

مقایسه نمودار انواع سلول های تحریک پذیر:

نمودار پتانسیل عمل قلب:

نمودار قلب 1:

نمودار قلب 2:

نمودار قلب 3:

گردش خون: