سبک درس:

این درس 4 واحدی بوده و بسیار حائز اهمیت و هر هفته حدود 6 جلسه 1:30 را به خود اختصاص می دهد.

مباحث مختلف توسط اساتید متفاوتی تدریس می شوند و  آزمون های میان ترم آن حذفی است.

1- استاد خلیلی: مباحث غشای سلول + انتقالات از ورای سلول + سلول های تحریک پذیر (عصب+عضله) + پتانسیل عمل / استاد احتمالا در جلسه آخر مربوط به خود یه آزمونک تشریحی برگذار خواهند کرد.

2- استاد مهدوی : مباحث فیزیولوژی قلب + الکتروکاردیو گرام / پرسش در ابتدای هر جلسه.

3- استاد روغنی : مباحث گردش خون

4- استاد کیاسالاری : مباحث فیزیولوژی تنفس 

5- استاد رحمتی : مباحث فیزیولوژی دستگاه گوارش

منبع آزمون علوم پایه: