فیزیولوژی دانش عملکرد سامانه‌های زنده است و یکی از مهمترین شاخه‌های زیست‌شناسی است که به مطالعه اعمال حیاتی موجود زنده، اندام‌ها، بافت‌ها، سلول‌ها و عناصر سلول می‌پردازد. برای درک عمیق اعمال حیاتی، سعی می‌گردد که خواص و روابط بین این اعمال و تغییراتشان در محیط‌های مختلف و یا در شرایط گوناگون موجود زنده و با استفاده از روابط علم فیزیک و ریاضی، مورد بررسی قرار گیرد. فیزیولوژی، تکامل و توسعه این اعمال در یک گونه و در یک موجود زنده و همچنین تغییرات و تطابق آنها با شرایط محیطی متغیر را مورد مطالعه قرار می‌دهد.

در فیزیولوژی به بررسی کارکرد اندام‌های (ارگان) مختلف بدن مثلاً وظیفه قلب در بدن، وظیفه مخچه در بدن، وظیفه کلیه در بدن، اعمال شش ها در بدن و غیره و درک دقیق عملکرد این ارگانها و سیستم ها با کمک روابط و اصول فیزیک و ریاضی، پرداخته می‌شود.

بعنوان مثال در فیزیولوژی سیستم تنفسی، توسط قوانین فیزیکی مربوط به موج، شاره، فشار و غیره به محاسبه حجم هوای مورد نیاز هرکدام از شش‌ها و مشکلات و بیماری های مربوط به آن و تغییر در محاسبات، در صورت تغییر در محیط بعلت یک بیماری، پرداخته می‌شود.

هدف فیزیولوژی عبارت است از تشریح عوامل فیزیکی و شیمیایی که مسئول خاستگاه، رشد و ادامه حیات هستند این دانش، از جمله علومی است که فراگیری آن برای کلیه رشته های علوم پزشکی از ضروریات می باشد.

رئوس مطالب مطرح شده در این درس:
 • سلول و عملکرد آن
  • سازمان شیمیایی سلول
  • ساختار فیزیکی سلول
  • سد های لیپیدی و پروتئین های انتقالی غشای سلول
  • پدیده های الکتریکی غشاء
 • قلب
  • پتانسیل عمل در عضله قلبی
  • سیستم تحریکی – هدایتی قلب
  • سیستول و دیاستول
  • کار برون ده قلب
  • تنظیم عمل پمپی قلب
  • الکتروکاردیوگرام
 • گردش خون
  • تئوری پایه عملکرد گردش خون
  • مدار گردش خون
  • توزیع خون در قسمت های مختلف گردش
  • مبانی فیزیکی جریان خون
  • سیستم لنفاوی
  • کنترل جریان خون
  • فشار خون
  • فشار خون وریدی
  • گردش خون قلب و مغز
 • خون
  • گلبول های قرمز
  • گلبول های سفید خون
  • ایمنی
  • پلاکت ها
 • تنفس
  • بخش های مختلف دستگاه تنفسی
  • اعمال مکانیکی تنفس
  • تهویه
  • انتقال گاز ها
  • حجم ها و ظرفیت های ریوی
  • کنترل تنفس
  • نسبت تهویه به جریان خون
 • کلیه
  • اعمال متعدد کلیه ها در برقراری هومئوستاز
  • نفرون
  • فرایند های کلیوی
  • انتقال توبولی
  • کنترل ادرار و مایعات بدن
 • گوارش
  • خصوصیات دستگاه گوارش
  • غدد وابسته به دستگاه گوارش
  • هضم و جذب
 • غدد درون ریز
  • اصول کلی غدد درون ریز
  • غدد هیپوفیز
  • غده تیروئید
  • غده فوق کلیه
  • غده پانکراس
  • غده پاراتیروئید و متابولیسم کلسیم و فسفر
  • غدد جنسی
 • اعصاب
  • فیزیولوژی سیستم عصبی
  • سیستم حسی
  • سیستم حرکتی
  • سیستم عصبی اتونوم
  • اعمال متعالی مغز

 • گروه فیزیولوژی در بدو تشکیل دانشکده پزشکی جهت تربیت پزشک عمومی شروع به کار نموده است .
  در حال حاضر اعضای هیئت علمی گروه 5نفراست. شامل دو نفر خانم و سه نفر آقا با رتبه های استادی سه
  نفر؛یک نفر دانشیار ویک نفر استادیار
  یک نفر کارشناس با مدرک کارشناسی علوم آزمایشگاهی از دانشگاه علوم پزشکی تهران با گروه همکاری
  می کند.
  تدریس واحد فیزیولوژی پزشکی یک و دو برای دانشجویان پزشکی و فیزیولوژی نظری برای رشته های دندان
  پزشکی،پرستاری، اتاق عمل، مهندسی پزشکی ( کارشناسی و کارشناسی ارشد) و نیز ارائه واحد های فیزیولوژی
  عمومی و اختصاصی برای دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیولوژی پزشکی در دو نیمسال صورت می گیرد.
  آزمایشگاه های گروه شامل دو آزمایشگاه تحقیقاتی و رفتاری و یک آزمایشگاه دانشجویی ( جهت تدریس واحد
  آزمایشگاه برای رشته های مشروحه ) است


  این گروه از سال 1386اقدام به جذب دانشجوی کارشناسی ارشد در رشته فیزیولوژی پزشکی نموده است (22
  نفرتا سال .)1393تا کنون 13نفر فارغ التحصیل شده که از بین آنها 9نفر در آزمون دکتری تخصصی پذیرفته
  شده اند. و در حال حاضر نه نفر مشغول به تحصیل هستند.
  160پروژه پایان نامه و طرح تحقیقاتی تحت راهنمایی اساتید گروه برای مقا طع کارشناسی ارشد؛ دکتری
  تخصصی و دکتری عمومی پزشکی انجام گرفته است.
  پروژه های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری تا کنون موضوعاتی را در زمینه صرع- اعتیاد- اضطراب -
  افسردگی استرس و نابرابری غذایی - دیابت - حافظه و یادگیری به خود اختصاص داده است.
  تا کنون تعداد 250مقاله در مجله های تخصصی معتبر داخلی و خارجی به چاپ رسیده و یا در کنگره های داخلی
  و خارجی ارائه گردیده است.