جلسه اول (معرفی لوازم آزمایشگاهی)

 

جلسه دوم - (کروماتوگرافی کاغذی قندها)

 

جلسه سوم (آشنایی با اسپکتوفتومتری + اسکن طول موج)

 

جلسه چهارم (سنجش غلظت برموفنول بلو با اسپکتوفتومتر)