جلسه اول (معرفی لوازم آزمایشگاهی)

کل جلسه

جلسه دوم - (کروماتوگرافی کاغذی قندها)

پارت اول

پارت دوم

جلسه سوم (آشنایی با اسپکتوفتومتری + اسکن طول موج)

پارت اول

پارت دوم 


جلسه چهارم (سنجش غلظت برموفنول بلو با اسپکتوفتومتر)

کل جلسه