تصاویر زیر را دانلود نفرمایید ما به شما مطمئنیم.


 استخوان frontal
 استخوان parietal
 استخوان temporal  از خارج

 استخوان temporal  از داخل


 استخوان occipital  از داخل

 استخوان occipital  از خارج


جمجمه از روبرو  بدون استخوان mandible

  

جمجمه از بالا و روبرو  بدون استخوان mandible

جمجمه از بالا

جمجمه از پایین

گردن: