نمونه برگه گزارش کار

 دریافت

گزارش کار های جلسات

جلسه اول : معرفی وسایل آزمایشگاه

دانلود جزوه وسایل آزمایشگاه بیوشیمی


جلسه دوم : کروماتوگرافی کاغذی قندها


جلسه سوم : اسپکتوفتومتری


جلسه چهارم: رسم منحنی استاندارد


جلسه پنجم : اندازه گیری قند خون


جلسه ششم : اندازه گیری کلسترول خون


جلسه هفتم : اندازه گیری تری گلیسرید خونجلسه هشتم : اندازه گیری اوره خون


جلسه نهم : اندازه گیری پروتئین تام خون


جلسه دهم : اندازه گیری اسیداوریک خون


جلسه یازدهم : اندازه گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز خون


جلسه دوازدهم : تجزیه شیمیایی و فیزیکی ادرار


جلسه یازدهم : آشنایی با تکنیک های الکتروفورز