شما چرا رشته پزشکی را انتخاب کردید یا چرا آن را انتخاب نکردید؟
چه دیدگاهی نسبت به یک پزشک دارید؟