نحوه نگارش گزارش کار آزمایشگاه بیوشیمی 

  1. عنوان و موضوع آزمایش: در این قسمت نام آزمایش درج شود.
  2. اساس آزمایش: در این قسمت مطالب مربوط به prelab نوشته شود.
  3. روش آزمایش: شرح اعمال صورت گرفته توسط دانشجویان در این قسمت نوشته می‌شود.
  4. نتیجه‌گیری: مقایسه نتایج به دست آمده از آزمایش با نتیجه مدنظر مورد مقایسه قرار گرفته و بحث و بررسی می‌گردد.
    • در هر جلسه گزارش کار تحویل آزمایشگاه شده، پس از بررسی و اخذ نمره جهت آزمایش بعد به دانشجویان عودت داده می‌شود.