سین جیم بیوشیمی عملی – کروماتوگرافی کاغذی قندها

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اسپکتروفتومتری 

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی – منحنی استاندارد

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی – سنجش میزان قند خون

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اندازه گیری کلسترول خون 

دریافت


نمونه سوالات سین جیم-اندازه گیری تری گلیسریدخون

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اندازه گیری اوره خون 

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اندازه گیری پروتئین خون

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اندازه گیری اسید اوریک خون 

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-اندازه گیری آنزیم آلکالین فسفاتاز

 دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی-الکتروفورز

دریافت


سین جیم بیوشیمی عملی – بررسی فیزیکی و سیمایی ادرار

دریافت