محفلی برای دانشجویان گروه علوم پزشکی

۱۲ مطلب با موضوع «ترم دوم» ثبت شده است

بیوشیمی نظری2

مقدمهقوانین

روش مطالعهبرنامه جلسات

تصاویرvoice ها

فیلم هاارائه ها

کتاب های مرجعجزوه ها

خلاصهنمونه سوالات

نرم افزارهالینک ها

    ترم دوم: