تاریخچه و مقدمات کنترل مولکولی+ گامت زایی

هفته های اول و دوم بعد از لقاح

هفته سوم بعد از لقاح + مرحله رویانی