برای دانلود هر تصویر کافی است روی آن کلیک نمایید.


متابولیسم کربوهیدرات ها

 • مراحل گلیکولیز گلوکز: • مراحل گلیکولیز گالاکتوز:

 • مراحل گلیکولیز فروکتوز:

 • مراحل گلیکولیز مانوز:

 • سرنوشت اول پیرووات(تبدیل به لاکتات در نبود اکسیژن):

 • سرنوشت دوم پیرووات(تبدیل به اگزالواستات):

 • سرنوشت سوم پیرووات(تبدیل به آلانین):

 • سرنوشت چهارم پیرووات(تبدیل به استالدهید):

 • سرنوشت پنجم پیرووات(تبدیل به استیلcoA):

 • چرخه کربس(فرمول شیمیایی):

 • چرخه کربس(فرمول نمادی):

 • چرخه کربس(فرمول ساختاری):


متابولیسم چربی ها

 • کلیت متابولیسم چربی ها:
کلیت لیپیدها
 • لیپولیز در روده باریک:

 • لیپولیز در بافت ها:

 • مراحل قبل از بتااکسیداسیون(ورود به میتوکندری):

 • مراحل بتااکسیداسیون درون میتوکندری:

 • مراحل گلیکولیز گلوکز: